Zoeken Menu

De OR en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Hij komt eraan!

… de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Als OR-lid bent u natuurlijk goed op de hoogte van hoe het proces van implementatie en de verdere uitrol van de Wnra gaat verlopen en wat er gaat veranderen als de eenzijdige aanstelling wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Ook bent u als lid van de ondernemingsraad er goed op toegerust als collega’s vragen hebben en kunt u uitleggen wat het voor hen betekent. Ook  zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op uw rechtsbescherming als OR-lid en de rol die een OR kan invullen voor de werknemers die werkzaam zijn in het publieke domein.

Inschrijven workshop

Waar kunt u beter terecht om kennis te vergaren en u goed te laten voorlichten over de Wnra dan bij het CAOP? Het CAOP is van oudsher het centrum voor de arbeidsverhoudingen bij de overheid, maar ook de partner van de modernisering van de arbeidsverhoudingen en optimale medewerkersbetrokkenheid. U kunt zich inschrijven als deelnemer van één van de workshops die in het voorjaar en in het najaar van 2019 plaatsvinden. Aansluitend is er een borrel of een lunch waar u samen met andere medezeggenschapcollega’s ervaringen kunt uitwisselen.

Waarom de Wnra?

De Wnra vormt het sluitstuk van een proces dat in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw in gang is gezet. De arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bij de overheid worden sindsdien gemodelleerd naar die in de marktsector. Nieuwe wetgeving op het gebied van medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid wordt sindsdien, waar mogelijk, ook van toepassing op ambtenaren. De volgende stap in dit proces is het omzetten van de eenzijdige aanstelling van de ambtenaar in een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Daarmee zal de manier waarop over de arbeidsvoorwaarden wordt onderhandeld ook veranderen. Sommige ambtenaren zijn hiervan uitgezonderd, zoals de politie en Defensie.  

Planning

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Daarna heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn brief van 20 januari 2017 aan de Tweede Kamer het tijdpad geschetst voor implementatie van de Wnra, waarbij als invoeringsdatum vooralsnog wordt uitgegaan van 1 januari 2020.

Programma

De training duurt één dagdeel en de lunch of borrel is inbegrepen. Het programma is onderverdeeld in vier thema’s:

  1. De WRNA in de praktijk;
  2. Wat blijft en wat wijzigt;
  3. In vogelvlucht het ambtenarenrecht en het Burgerlijk Wetboek;
  4. De rol van de OR en de positie van de leden.

Werk- en denkniveau (vanaf)

MBO/MBO+